โครงสร้างองค์กร

นายเดชาภัค เกษมสุข

กรรมการผู้จัดการ

Dechapak
Nipitnan_01

นายนิพิฐนันท์ กนกรัตนา

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

น.ส.สุทธิสา วรรณสุข

ทีปรึกษาทางการเงิน

 • น.ส.มนัสธนิต น้อมนุช

  น.ส.มนัสธนิต น้อมนุช

  วิศวกรการตลาด

 • นายภัคธร มรกตศรีวรรณ

  นายภัคธร มรกตศรีวรรณ

  ผู้จัดการโครงการ

 • นายศุภกร เจริญลาภ

  นายศุภกร เจริญลาภ

  วิศวกรโครงการ

 • นายไตรพล ไชยกำบัง

  นายไตรพล ไชยกำบัง

  วิศวกรโครงการ

 • นายสมพร ระเมือง

  นายสมพร ระเมือง

  วิศวกรโครงการ

 • นายสุรชัย นามอาสา

  นายสุรชัย นามอาสา

  วิศวกรโครงการ

 • นายสรายุทธ ไพรวิจารย์

  นายสรายุทธ ไพรวิจารย์

  วิศวกรโครงการ

 • นายวิธาน ทองคำเขียว

  นายวิธาน ทองคำเขียว

  ซุปเปอร์ไวเซอร์

 • นายพงษ์ทวี ใจดี

  นายพงษ์ทวี ใจดี

  หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

 • นายศักดิ์ชัย ทีปสว่าง

  นายศักดิ์ชัย ทีปสว่าง

  วิศวกรควบคุมคุณภาพ

 • นายอภิสิทธิ์ ปักกัง

  นายอภิสิทธิ์ ปักกัง

  วิศวกรควบคุมคุณภาพ

 • นายธนภูมิ มีสุข

  นายธนภูมิ มีสุข

  วิศวกรควบคุมคุณภาพ

 • นายธวัช ฤกษ์สินประสิทธิ

  นายธวัช ฤกษ์สินประสิทธิ

  เจ้าหน้าที่เทคนิค

 • นายสุรัตน์ สาราช

  นายสุรัตน์ สาราช

  หัวหน้าแผนกธุรการ

 • น.ส.จรรยาลักษณ์ กุหลาบ

  น.ส.จรรยาลักษณ์ กุหลาบ

  พนักงานธุรการ

 • น.ส.จิราภรณ์ ปักกัง

  น.ส.จิราภรณ์ ปักกัง

  พนักงานจัดซื้อ

 • นางสาวสรัญญา เศวตอัญมณี

  นางสาวสรัญญา เศวตอัญมณี

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 • นายฉัตชนัย จันลมูล

  นายฉัตชนัย จันลมูล

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค

 • น.ส.อรุณวรรณ เรืองทิพย์

  น.ส.อรุณวรรณ เรืองทิพย์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 • น.ส.ณรรฐพิมล ศิริสุนทรรัฐ

  น.ส.ณรรฐพิมล ศิริสุนทรรัฐ

  พนักงานบัญชี

 • นาย สุพต โบราณ

  นาย สุพต โบราณ

  หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ