SAFETY AWARD

มอบเงินรางวัลให้แก่พนักงานที่

  1. แต่งกายถูกระเบียบ เรียบร้อย สวมอุปกรณ์ PPE ในเวลาทำงาน
  2. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้าอย่างเคร่งครัด
  3. Housekeeping ทุกครั้งหลังเลิกงาน
  4. ช่วยตรวจสอบเอกสารก่อนเริ่ม-เลิกงาน

(ทางบริษัท TCM มีการแจกรางวัล ทุกเดือน ให้กับพนักงาน ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและกฎบางจาก)