ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานโครงการต่างๆ
 • ประเมินราคางานและควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, AutoPIPE, Microsoft Office, Staad Pro
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของงาน

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 5. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานโครงการต่างๆ
 • ประเมินราคางานและควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, AutoPIPE, Microsoft Office
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของงาน

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 5. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบคุณภาพงาน Fabrication, Welding, Painting ของงาน Pipe และ Structure
 • จัดทำ Report ประจำสัปดาห์
 • ประสานงานกับลูกค้า เจ้าของงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารสำหรับงานควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติ

 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. หรือปริญญาตรี ทางด้านโลหะ อุตสาหกรรม งานเชื่อมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความละเอียดรอบคอบ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ขยัน รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 4. สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 5. อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย
 6. มีความเป็นผู้นำ
 7. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ Ms Office
 8. อ่านและเข้าใจแบบงานท่อได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

ความรับผิดชอบ

 • จัดทำบัญชีต้นทุน
 • สรุปบัญชีรายเดือน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านสาขาบัญชี
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 0-2 ปี
 4. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. ถ้าใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรับผิดชอบ

 • จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติ
 • บันทึกรายละเอียดของเงินรับ
 • ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการเงิน
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 0-2 ปี
 4. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. ถ้าใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรับผิดชอบ

 • งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร
 • งานเอกสารและระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น HRIS / Payroll (Personnel Administration), งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 0-2 ปี
 4. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท
 • จัดทำแผนงานโครงการกำกับดูแลตรวจสอบ
 • ฝึกสอนเสนอแนะด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้พนักงานบริษัท ปฏิบัติงานหรือดำเนินการได้
 • ตรวจสอบและเสนอแนะพนักงาน ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการความปลอดภัย
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบ และกฎหมาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 32 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
 3. มีใบรับรองวิชาชีพ จป.
 4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

สมัครออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง